Auteur: Ronald Lieuw-Sjong is consultant bij Next Step Consulting N.V. (NSC) en lid van de Dutch Caribbean Economists. NSC ondersteunt lokale en regionale bedrijven met procesmanagement en data analytics vraagstukken.

In een eerder artikel schreef ik over data analytics en small data en pleitte ik voor de invoering en stimulering van een data driven-aanpak binnen de publieke en private sector.

Data analytics is een proces waarbij data dusdanig gemodelleerd wordt om er de meest waardevolle informatie uit de data te halen. Goede data is een kritieke succesfactor voor Data analytics. Voor bedrijven komt de data vanuit de bedrijfssystemen zoals verkoopgegevens, financiële- , personele- en operationele data. Vaak is het handig om de interne bedrijfsdata te koppelen aan demografische data als leeftijd, geslacht, opleiding enz.

In deze editie richten wij de aandacht op Open data: data die beschikbaar wordt gesteld door de overheid en vrij bruikbaar is. In 2013 werd het International Open Data Charter opgesteld door de G8 dat werd onderschreven door vrijwel de hele wereld. Daarin verplichten overheden zichzelf hun data open te stellen, tenzij het privacygevoelige informatie bevat en bijvoorbeeld het landsbelang schaadt.

Het beschikbaar stellen van deze data heeft twee doelen: vergroten van de transparantie van de overheid en de hoop dat de private sector de informatie dusdanig gebruikt om de economie te stimuleren. Betere toegang tot data zou de Europese economie 27 tot 140 miljard euro kunnen opleveren. Voor de Nederlandse overheid ligt dit bedrag rond de 200 miljoen euro.

Open overheidsdata gekoppeld aan interne data kan organisaties helpen om betere beslissingen te nemen. Het stimuleert de samenleving ook om meer actief maatschappelijk betrokken te zijn. Zo heeft een vrouw in Denemarken met behulp van open data de website www.findtoilet.dk gelanceerd. Via deze site kunnen Denen met blaasproblemen openbare toiletten op hun route opzoeken en dus met meer vertrouwen hun huis verlaten.

Hoe staat het met open data bronnen op Curaçao?
Bij mijn weten heeft de lokale overheid nog geen tijd gevonden om hiermee aan de slag te gaan.
We hebben de databestanden van Meteorologische dienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Vereniging Veilig Verkeer Curaçao en Curaçao Tourism Board (CTB) langs de open data meetlat gelegd. Hoewel de instanties enige data beschikbaar stellen worden deze datasets geleverd in een formaat dat niet geschikt is voor automatische verwerking en voldoen niet aan andere eisen van het International Open Data Charter.

Recentelijk is de Curaçao National Socio-Economic Database (http://www.curacaonsed.org) gelanceerd, een online database met data over lokale economische en sociale indicatoren . Indicatoren met betrekking tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) van de VN worden ook gepresenteerd.
De database en website voldoen 100% aan de eisen van open data van het International Open Data Charter.

In de afgelopen maanden werd op Curaçao door partijen een stelling geponeerd dat auto’s met een rechtsstuur (RHD) meer ongelukken zouden veroorzaken dan de gangbare auto’s met een linksstuur (LHD). Hier ontbrak echter een fact based analyse.
Indien men een analyse gebaseerd op feiten/data wil doen dan zullen databestanden van Forensys (die de opname doet bij aanrijdingen), UO Openbare Werken (het keuringslokaal voor het aantal RHD auto’s) en data van de verzekeringsmaatschappijen aan elkaar moeten koppelen.

Geen enkele overheids- of private organisatie kan echter aangeven hoeveel RHD’s er lokaal rondrijden. De enige manier om dit (bij benadering) te achterhalen is door het uitvoeren van een steekproef. Verder zijn de jaarcijfers over aanrijdingen van Vereniging Veilig Verkeer Curaçao verouderd en verzekeringsmaatschappijen bestempelen hun aanrijdingsdata als bedrijfsinformatie. Dus geheim. Hierdoor weten we nog steeds niet als RHD’s voertuigen meer aanrijdingen veroorzaken dan LHD auto’s.

Het voertuigenbestand van Curaçao lijkt mij een goede kandidaat voor open data met daarin gegevens als bouwjaar, type voertuig, merk, model. Hoeveel aanrijdingen vinden er nu plaats op Curaçao? Waar vinden deze plaats? Welke bestuurdersgroepen veroorzaken de meeste aanrijdingen? Allemaal interessante vragen die we met een gedegen data-analyse op basis van beschikbare open datasets kunnen analyseren, beantwoorden en vervolgens constructief aanpakken.

Een gedegen analyse en advies over de hoogte van het minimumloon is recentelijk uitgevoerd door de Sociaal-Economische Raad van Curaçao (SER). Voor deze studie zijn diverse datasets gebruikt waaronder Arbeidskracht Onderzoeken van het CBS, AOW/AWW, ILO en IMF-bronnen. In het rapport “lnitiatiefadvies inzake een Verkenning van het beleidsthema Minimumlonen” meldt de SER (p.51) dat:

“[…] het minimumloon voor alle types huishoudens toereikend is om boven de armoedegrens te blijven, op twee huishoudtypes na. Dat zijn namelijk de éénouder-gezinnen met één of meerdere kinderen. Deze huishoudens leven, indien zij enkel en alleen het minimumloon als inkomsten hebben, beneden de armoedegrens. Vooral als er 2 of meer kinderen zijn wordt het schrijnend. Voor de overige huishoudtypes geldt dat er in principe de mogelijkheid is dat alle volwassenen economisch actief zijn, en wanneer zij alien het minimumloon genieten, zij daarmee een huishoudinkomen realiseren dat ruim boven de armoedegrens ligt.”

Uit de resultaten van de analyse blijkt dat verhogen van het minimumloon voor alle groepen zijn doel voorbij schiet en het beter is voor de twee-huishoudtypes acties te ondernemen. Verhogen van het minimumloon voor de gehele bevolking betekent dus dat er met een kanon op een mug geschoten wordt.

De invoering en stimulering van data driven-aanpak binnen de publieke en private sector heeft een economische impact en kan leiden tot het creëren van nieuwe diensten en apps voor lokale en buitenlandse klanten. Dit stimuleert de broodnodige innovatie op Curaçao en kan er voor zorgen dat onze concurrentiepositie wordt verbeterd.

Data uit de diverse bronnen vormen de basis van informatie en kennis. Data wordt voor allerlei doeleinden geregistreerd maar krijgt pas betekenis en meerwaarde als ze op het juiste moment, in de juiste vorm bij de juiste persoon geïnterpreteerd kunnen worden. Data analytics en open data kunnen bijdragen aan een beter begrip van onderlinge relaties die vervolgens begrijpelijk vertaald kunnen worden zodat bestuurders hun beleid hier op kunnen inrichten.

Optioneel:
Bronnen
1. Rapport Sociaal-Economische Raad van Curaçao: Staten van Curaçao: Doc18658_SER-VzSTN4okt17InitiatiefadviesinzakeVerkenningvanhetbeleidsthemaminimumlonen.pdf
2. http://opendatahandbook.org/guide/nl_BE/why-open-data/
3. Meteorologische Dienst www.meteo.cw
4. Central Bureau of Statistics www.cbs.cw
5. Curaçao Tourist Board www.curacao.com/
6. Asosashon Tráfiko Sigur Kòrsou (ATSK) www.vvvcur.com/
7. https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_data

Disclaimer: dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en vertegenwoordigt dus de eigen mening van de auteur. Deze stemt niet altijd overeen met mensen, bedrijven of andere organisaties waarmee de auteur één of andere relatie heeft, behalve als dit expliciet vermeld wordt.

Geef een reactie