Statuten van de vereniging

Heden, twaalf april tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Adele Pauline van der Pluijm – Vrede, notaris ter standplaats Curacao:

 • [persoon 1]
 • [persoon 2]
 • [persoon 3]
 • [persoon 4]

De comparanten verklaarden bij deze op te richten een vereniging en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:


NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam “Vereniging Caribisch Nederlandse Economen”. De vereniging kan zich in het Engels aanduiden als “Association of Dutch Caribbean Economists”. De naam kan kortheidshalve aangeduid worden als “Economenclub” of in het Engels “Association of Economists”.
 2. De vereniging is gevestigd op Curacao en kan op de andere eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk vestigingen hebben.

OPRICHTING EN DUUR

Artikel 2

 1. De vereniging is opgericht op twaalf april tweeduizend dertien.
 2. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 4

De vereniging stelt zich ten doel:
a. het bevorderen van de kennisopbouw en informatieoverdracht en uitwisseling over de economieën in het Caribisch deel van het Koninkrijk,te weten Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba;
b. het bevorderen van de economische wetenschap en beroepsuitoefening; en
c. het overdragen van kennis en ervaring over de economie en in het bijzonder over economische ontwikkelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: het Koninkrijk) aan vakgenoten en derden.

Artikel 5

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen, bijeenkomsten en lezingen;
b. het verzorgen van cursussen, workshops en seminars;
c. het doen van onderzoeken, studies en opstellen dan wel medewerking verlenen aan publicaties;
d. het contact onderhouden met soortgelijke beroepsverenigingen; en
e. alle andere wettige middelen die het doel dienstig kunnen zijn.

LEDEN

Artikel 6

 1. De vereniging bestaat uit:
  a. Gewone leden: zijnde zij die een doctoraal of master in de economie of daarmee vergelijkbare graad hebben behaald aan een universiteit en woonachtig zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk;
  b. Gewone leden: zijnde zij die uit hoofde van hun functie, dan wel uit hoofde van de functie die zij in het verleden hebben vervuld, direct betrokken zijn of waren bij economische vraagstukken op een of meerdere eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk;
  c. Buitengewone leden: zijnde zij die niet in het Caribisch deel van het Koninkrijk woonachtig zijn, maar wel de nodige kennis en ervaring op economisch gebied hebben in dit deel van het Koninkrijk;
  d. Ereleden: zijnde zij die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de economie van het Caribische Gebied en/of Caribisch deel van het Koninkrijk en als zodanig, op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering zijn benoemd. Indien een gewoon lid tot erelid wordt benoemd dan komt zijn gewoon lidmaatschap te vervallen.
 2. Alle gewone leden, buitengewone leden en ereleden hebben toegang tot de ledenvergaderingen; alle leden hebben stemrecht.
 3. Gewoon lid of buitengewoon lid kan men worden door schriftelijke aanmelding, met inbegrip van aanmelding via email, bij het bestuur, dat over de toelating beslist.
 4. Degene wiens aanmelding als gewoon of buitengewoon lid is afgewezen kan in beroep gaan. Dit kan door binnen drie (3) maanden na afwijzing dit via de post of per email aan het bestuur kenbaar te maken. De eerstvolgende algemene ledenvergadering beslist over toelating dan wel afwijzing.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. schriftelijke opzegging aan of door het bestuur;
  b. opzegging namens de vereniging;
  c. ontzetting door het bestuur; of
  d. overlijden.
 2. Bij verhuizing naar een land gelegen buiten het Caribisch deel van het Koninkrijk kan men verzoeken om lid te blijven maar dan als buitengewoon lid.

Artikel 8

 1. Schriftelijke opzegging door het lid kan met inachtneming van een termijn van twee (2) maanden, tenzij het lid de eilanden, zoals opgesomd in artikel 4 sub a, metterwoon verlaat, in welk geval hij zijn lidmaatschap per de datum van zijn vertrek kan opzeggen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een (1) maand. Echter, kan het lidmaatschap onmiddellijk worden opgezegd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 2. Opzegging kan per post of per email aan het bestuur.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:
  a. binnen een (1) maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
  b. binnen een (1) maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
 5. Het bestuur kan besluiten het lidmaatschap van een lid namens de vereniging op te zeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 6. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging dan wei de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 7. In gevallen waarin het bestuur tot opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap kan besluiten, kan het in de plaats daarvan besluiten het lid te schorsen voor een termijn van maximaal een (1) jaar.
 8. Voordat een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing kan worden genomen, dient het bestuur het lid te horen.
 9. In afwachting van het te nemen besluit kan het lid voorlopig worden geschorst. Zodanige schorsing vervalt wanneer zij niet binnen twee (2) maanden door een definitieve maatregel wordt gevolgd.
 10. Tegen een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing kan het lid in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering binnen drie (3) maanden na het besluit. Gedurende de behandeling van het beroep wordt het lid geacht te zijn geschorst.
 11. Een geschorst lid kan gedurende de termijn der schorsing de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten niet uitoefenen.

CONTRIBUTIE

Artikel 9

 1. De leden zijn gehouden aan het betalen van contributie aan de vereniging, welke jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 2. De contributie wordt in een keer betaald in het eerste kwartaal van het nieuwe verenigingsjaar.
 3. Wanneer het lidmaatschap later in het jaar begint is niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 5. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen dan wel de verplichte bijdrage geheel of gedeeltelijk voor de periode van een jaar op te schorten.
 6. Ereleden betalen geen contributie.

GELDMIDDELEN

Artikel 10

De inkomsten der vereniging bestaan uit inschrijfgelden der gewone en buitengewone leden, contributies, donaties, legaten, schenkingen, en andere door wettige middelen verkregen inkomsten.

BESTUUR

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) meerderjarige personen.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de gewone leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
 3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn
 4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. bij het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. door ontslagname door het bestuurslid, mits dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden;
  c. door overlijden; of
  d. door verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen.
 6. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen een bestuurder en de vereniging is deze bestuurder niet bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. In dat geval is de betreffende bestuurder verplicht om de algemene vergadering in te lichten omtrent dit tegenstrijdig belang teneinde de algemene vergadering in staat te stellen een persoon aan te wijzen ter vertegenwoordiging van de vereniging bij de voorgenomen handeling.

BESTUURSTAAK / VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen ter voorziening in de vacature(s).
 3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door alle bestuurders gezamenlijk alsmede door de voorzitter of vice-voorzitter tezamen met een (1) der overige bestuursleden.
 4. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 5. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 13

 1. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door alle bestuurders gezamenlijk alsmede door de voorzitter of vice-voorzitter tezamen met een (1) der overige bestuursleden.
 3. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt een jaarrekening, tenminste bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting op deze stukken, ter goedkeuring aan de vergadering voor. De jaarrekening wordt getekend door de bestuurders. Indien de handtekening van een hunner ontbreekt, wordt de reden daarvan vermeld.
 4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van tenminste twee (2) leden uit haar midden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo het afgelopen boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit over haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 5. Het bestuur is verplicht aan deze kascommissie aile door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
 7. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere kascommissie, bestaande uit tenminste drie (3) leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Binnen twee (2) maanden na de benoeming brengt zij verslag uit aan de algemene ledenvergadering van haar bevindingen. De bepalingen van lid 3 zijn alsdan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. De oproeping geschiedt door een aan de leden te zenden schriftelijke dan wei elektronische mededeling. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld
 2. Behalve de in artikel 13 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10) gedeelte der stemmen in een algemene ledenvergadering waarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval aan zodanig verzoek tot bijeenroeping niet binnen veertien (14) dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.

Artikel 15

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Geen toegang hebben echter geschorste leden en geschorste bestuursleden en zij kunnen niet ter vergadering vertegenwoordigd worden.
 2. Alle leden hebben stemrecht en hebben ieder een stem. Leden zijn bevoegd hun stem te doen uitbrengen door een ander lid middels een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter genoegzame volmacht. Een lid kan slechts een (1) ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.
 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
 4. Over aile voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte, meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. Bij stemming over personen is diegene gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stem men op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is diegene gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 6. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe herstemming plaats wanneer de meerderheid van de algemene ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
 8. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid, notulen gehouden.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in de te houden vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering , waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld, hebben gedaan, moeten tenminste veertien (14) dagen voor de algemene ledenvergadering een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen, met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der uitgebrachte geldige stemmen in een algemene ledenvergadering, waarin tenminste drie/vierde (3/4) van de gewone leden aanwezig.
 4. indien in een algemene ledenvergadering, in welke krachtens het vorige lid een quorum vereist is, dit quorum niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) weken en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering is bevoegd het besluit tot statutenwijziging te nemen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) gedeelte der geldig Uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal stem men dat ter vergadering kan worden uitgebracht.
 5. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 6. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling,dat in de te houden vergadering een voorstel tot ontbinding zal worden behandeld.
 2. Het bepaalde in artikel 16 leden, 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen andere vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor een of meer door de algemene ledenvergadering, welke tot de ontbinding besluit, met volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen aan te wijzen doelen.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten dan aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

BOEKJAAR

Artikel 18

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen van onderwerpen waarvan de nadere regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
 3. De wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden met inachtneming van dezelfde bepalingen als in artikel 16 vermeld.

SLOTVERKLARINGEN

De comparanten verklaarden tenslotte:
– [niet meer van toepassing]
– [niet meer van toepassing]

De comparanten zijn mij bekend en de identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE IN MINUUT

Verleden te Curacao, op de datum in het hoofd dezer akte gemeld.

Nadat de inhoud van de akte zakelijk aan de comparanten werd opgegeven, verklaarden de comparanten eenparig van de inhoud der akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens werd de akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij ondertekend.

[handtekening van mr. Adele Pauline van der Pluijm – Vrede, persoon 1, persoon 2 , persoon 3 en persoon 4]